جنگل حرا
  • جنگل حرا قشم

    جنگل حرا قشم

    یکی از جاهای گردشگری قشم که آن را به بهانون جنگل دریایی نیز می شناسد. با حرکت در میان آبهای این جنگل ، شاهد درختان سبزی بود که گویی در میان انبوهی چوب روییده شده . جالبه که بدانیم این چوب ها در واقع ریشه درختان هستند که انتهای آن ها رو به آسمان است و با تبدیل آب شور دریا به آب شیرین توانسته است سالیان زیادی در این شرایط دو بیاورند. پوشش گیاهی ...