هما ایر
  • اولین هواپیما و هواپیمایی ایران

    اولین هواپیما و هواپیمایی ایران

    اولین هواپیما در ایران اگر تا به حال از خود پرسیده اید اولین هواپیما در ایران کی، چگونه و توسط چه کسی پرواز کرد و اگر در متون تاریخی گشتی بزنیم، متوجه خواهیم شد که اولین هواپیما در آسمان تهران و در زمان قاجار دیده شد اما به نظر شما چه شخصی مسئول هدایت آن بود و اصلا هدف این پرواز چه بود؟ کوزمینسکی، خلبان لهستانی - Kuzminski, Polish Pilot در زمان احم ...